پروژه اقای خسروانی

 

 

پروژه اقای خسروانی

 

 

پروژه اقای خسروانی

 

 

پروژه اقای خسروانی

 

 
 
پروژه اقاي خسرواني


محshp  26*118
shp  42*92
shp  42*68
رنگ : Teknos 1804 


مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp شيراز


اتمام پروژه : تابستان 1396ل پروژه : شيراز - قصرالدشت - کوچه 61/الف


متراژ پروژه : 149 متر مربع 


پروفيل : shp 18*92
shp  42*42