درخواست همکاری به صورت

1.مشخصات حقیقی متقاضی

2.مشخصات حقوقی متقاضی

نوع:

3.میزان سرمایه

میزان سرمایه ریالی قابل اختصاص به محصولات شرکت SLP را به تفکیک اعلام نمایید :

4.وضعیت مکان فعالیت

5.مشخصات شرکا با ذکرسمت و درصد سهم هریک

6.چارت سازمانی شرکت با ذکر نام و سمت

مشخصات پرسنل:

حوزه پیشنهادی و میزان درخواست:

شرکت ها و نمایندگی های تحت پوشش:

لطفا به سولات زیر پاسخ دهید

فعالیت و سابقه شرکت شما در چه زمینه ای است ؟ لطفا کامل توضیح دهید

ایا نمایندگی دیگری را نیز دارا هستید؟

چه فعالیتهایی در خصوص چوب داشتید ؟

میزان شناخت مشتریان منطقه مورد نظر در خصوص ترموود تا چه اندازه ایست ؟

استراتژی و برنامه خود را جهت بازاریابی و فروش در استان شرح دهید ؟

برنامه تبیغاتی خود را بگویید ؟

اهداف شما برای اینده چیست ؟

دلیل انتخاب شما برای همکاری با slp چیست ؟

انتظارات خود را بگویید