ردیف عنوان نام نام خانوادگی سمت تلفن شماره داخلی شماره همراه ایمیل
1 خانم سعیده نقیبی مدیر فروش استان ها 021-22342735 110 09192122980 s.naghibi[at]slp.ir
 2 آقای  محمد  احمدی  کارشناس ارشد فروش استان ها 021-22137149-53 135  09196515718  mo.ahmadi[at]slp.ir 
3 آقای  جاسم  مدانلو  کارشناس فروش استان ها 021-22137149-53  101  09360373218  j.modanloo[at]slp.ir 
4 آقای  مهدی  کتیرایی   کارشناس فروش استان ها 021-22137149-53    119  09360374965 m.katiraei[at]slp.ir 
5 خانم  سارا رشیدی  کارشناس فروش استان ها 021-22137149-53   129 09360373083  s.rashidi[at]slp.ir