ردیف  عنوان  نام  نام خانوادگی  سمت  تلفن  شماره داخلی  شماره همراه  ایمیل
 1  آقای  امیر محمد  نصیریان مدیر برنامه ریزی 
 021-22137149-52  213  9196515713   A.nassirian[at]slp.ir
2  آقای نوید 
 کریمی پور سرپرست فنی و اجرایی
 021-22137149-52  215 9192122989
n.karimipour[at]slp.ir