ردیف عنوان نام نام خانوادگی سمت تلفن شماره داخلی شماره همراه ایمیل
 1  آقای  مهران  احمدی  رئیس حسابداری  021-22137149-52  120  -  m.ahmadi[at]slp.ir
 2  خانم سحر  جعفری  کارشناس حسابداری   021-22137149-52 112  09196515711 s.jafari[at]slp.ir
3  خانم مریم اربابی کارشناس حسابداری 021-22137149-52 130 m.arbabi[at]slp.ir