ردیف عنوان نام نام خانوادگی سمت تلفن شماره داخلی شماره همراه ایمیل
1 خانم سوگل کیهانی مدیر فروش تهران 021-22137149-52 104 - s.keyhani[at]slp.ir
2 آقای مهدی
صفایی کارشناس فروش 021-22137149-52 106 09196575717 m.safaie[at]slp.ir
3 خانم یسرا قبادی کارشناس فروش 021-22137149-52
114 09192122979 y.ghobadi[at]slp.ir
 4 خانم  روشنک  مهکام  کارشناس فروش 021-22137149-52 108  09196515712  r.mahkam[at]slp.ir 
آقای  مسعود  واحدی  ناظر فنی 021-22137149-52  109 09216448326  m.vahedi[at]slp.ir 
 6 آقای  آرش امیر شقاقی  ناظر فنی 021-22137149-52  107 09216553025  a.amirshaghaghi[at]slp.ir 
7 آقای  میلاد مقنیان آذر ناظر فنی 021-22137149-52  107 m.moghnianazar[at]slp.ir
 8 آقای  محمد احمد زاده  ناظر فنی 021-22137149-52  109 09216445207  m.ahmadzadeh[at]slp.ir