شمس آباد بالا تر از ملت خیابان آبادی پلاک 11 شمس آباد بالا تر از ملت خیابان آبادی پلاک 11 شمس آباد بالا تر از ملت خیابان آبادی پلاک 11 شمس آباد بالا تر از ملت خیابان آبادی پلاک 11