بخش نامه به کلیه دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران درمورد لزوم کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش 
 
با استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و مواد (6) و (7) آیین نامه استاندارد های اجرایی طرح های عمرانی - مصوب سال 1352 و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب نامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 1385/04/20 هیات محترم وزیران)، مصالح مورد استفاده در پروژه های ساختمانی باید با رعایت ضوابط و مقررات کنترل آتش بوده و دارای تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران و یا << گواهینامه های فنی طبقه بندی شده واکنش در برابر آتش >> از مراجع ذیصلاح، باشند. این بخش نامه از نوع گروه اول ابلاغ میشود. رعایت مفاید این بخشنامه برای دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران ، از تاریخ 1396/10/01 الزامی است. امور نظام فنی و اجرایی این سازمان ، دریافت کننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی مربوط خواهد بود
 
http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/08/atash-96-1334586.pdf