گونه درخت: radiata

ویژگی محصول: چوب بدون گره

کاربرد محصول: نما، کف، سازه های چوبی

این محصولات slp بدون گره با عرضهای از 4 تا 20 سانتی متر و با طول 3 تا 6 متر بدون حتی یک گره تولید شده است.
 
درخت این محصولات در شرایط کاملا پرورشی رشد می کند.از آنجایی که فقط به منظور استفاده از چوب بدون گره کاشته و نگهداری و برداشت می شود، تمام مراحل تحت نظارت بسیار دقیق شرکت بوده و در نهایت عملیات Thermo trearments روی آن انجام می گیرد.
 
 
(length (mm (width(mm  (thickness(mm Profile Picture
3000-6000 140 20 SHP 20*140
3000-6000 185 20 SHP 20*185