گونه درخت: کاج

ویژگی محصول: پنهان ماندن پیچ ها از منظر بیننده
کاربرد محصول: کف
منظوراز SHP-PROFIX ترموچوب های SHP هستند که از محل ضخامت شیار داده شده اند به نحوی که پروفیکس ها در محل شیار ها قرار گرفته و به چوب زیر سازی متصل می گردند. در مواقعی که طراح بخواهد پیچ ها نمایان نباشند استفاده می گردد.

 

 

(Length (mm (Width (mm (Thickness (mm Profile Picture
3000-5100 92 26 SHP-PROFIX 26x92 SHP-PROFIX
3000-5100 118 26 SHP-PROFIX 26x118 SHP-PROFIX
3000-5100 140 26 SHP-PROFIX 26x140 SHP-PROFIX