گونه درخت: کاج

ویژگی محصول: زیبایی و کاربردی

کاربرد محصول: نرده ، لوور ، نبشی ، شیدر 

 
 
(length (mm (width(mm  (thickness(mm Profile Picture
3000-5100 42 42 NLA 42x42  TRS-NLA-SRT
3000-5100 42 42 STR 42x42  TRS-NLA-SRT
3000-5100 26 68 TRS 26x68  TRS-NLA-SRT