پروژه اقای خسروانی

 

 

پروژه اقای خسروانی

 

 

پروژه اقای خسروانی

 

 

پروژه اقای خسروانی

 

 
پروژه اقاي خسرواني
رنگ : Teknos 1804 
مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp شيراز
اتمام پروژه : تابستان 1396ل پروژه : شيراز - قصرالدشت - کوچه 61/الف
متراژ پروژه : 149 متر مربع 
پروفيل : shp 18*92
shp  42*42
محshp  26*118
shp  42*92
shp  42*68