استفاده از قوطي هاي فلزي 40×40 ميلي متر سبك با فاصله هايي كه شرح آن گفته مي شود اقدام به نصب زير سازي فلزي كرد که ترجیحاً به 95 درصد پروژه ها بدلیل حاصل شدن کیفیت مطلوب تر از طریق اجرای زیرسازی توسط پروفیل کشی فلزی ، این امر پیشنهاد می گردد . فاصله گذاري قوطي ها در زير سازي فلزي : قوطي هاي فلزي بر اساس طرح نما به مقداری که لازم است بایداز روي سفت كاري جلوتر نصب شوند البته مقدارجلوآمدگی قوطی ها…
 

 نصب و اجرا نصب و اجرا   نصب و اجرا  نصب و اجرا
 نصب و اجرا  نصب و اجرا  نصب و اجرا  نصب و اجرا
 نصب و اجرا  نصب و اجرا  نصب و اجرا  نصب و اجرا