هدف
   ايجاد يك روش مدون جهت انجام فعاليتهاي بازرسي و كنترل جهت اطمينان از انطباق خدمات انجام شده ، نيازمنديهاي مشخص شده توسط مشتري و استانداردهاي موردنظر .
شرح عملیات
بازرسی و کنترل اقلام ورودی:
   كليه اقلام ورودي شامل چوب ترموو،رنگ ، پیچ و کلیه کالاهای مؤثر بر كيفيت با توجه به دستورالعمل بازرسي و كنترل اقلام ورودي و دستورالعمل معيارهاي كنترل اقلام ورودي شرکت كنترل و بازرسي مي شوند و در صورت مغايرت با معيارهاي پذيرش از ارسال آن به محل پروژه جلوگیری میگردد .
كنترل و بازرسي حین فرایند:
  در مورد كنترل ها و بازرسي ها در حين تولید كليه مشخصه ها و معيارهاي پذيرش توسط مسئول کنترل کيفي با توجه به آيتم هاي محصول مربوطه تهيه مي گردد .
مسئول کنترل کیفی با در نظر گرفتن نوع و ماهيت محصولات و آيتم هاي موجود آن ، با در نظر گرفتن استانداردها و الزامات مشتري اقدام به کنترل کیفیت حین فرایند تولید میکند.
 مسئول کنترل کيفي  در هر يك از مراحل حين اجراي تولید  ، با توجه به " طرح کنترل " اقدام  به بررسي و تست مراحل اجرا نموده و نتايج را در " چک لست کنترل کيفي اجراي پروژه " ثبت مي نمايد . در صورت مغايرت با معيارها و حدود پذيرش تعريف شده ، مطابق با " روش اجراي كنترل محصول نامنطبق " عمل مي شود . 
کنترل و بازرسی حین فرایند تولید شامل کنترل در حین عملیات نجاری، رنگ آمیزی ،بسته بندی و نصب در محل پروژه میباشد که کنترل کیفی عملیات نصب توسط ناظران فنی در هر 20% پیشرفت پروژه انجام میگردد. 
كنترل بازرسي نهايي :
   پس ازتکميل کلیه مراحل تولید جهت اطمينان از برآورد شدن الزامات مشتري و استانداردها و ، تست ها و كنترل هايي متناسب با نوع و ماهيت آيتم هاي توسط مسئول كنترل كيفيت انجام و نتایج در چک لیست کنترل کیفیت ثبت می گردد . ودر صورت هر گونه مغايرت اين كنترل ها با معيارها و حدود پذيرش  تعيين شده  در " طرح کيفيت "مي بايست مطابق روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق عمل شود .
کنترل و بازرسی نهایی شامل کنترل محصول قبل از ارسال به محل پروژه و کنترل عملیات نصب پس از اتمام آن میباشد. که کنترل عملیات نصب پس از اتمام ،شامل تکمیل فرم رضایت نامه توسط کارفرمای محترم و ناظر فنی پروژه میباشد که بر اساس نمرات اخذ شده نصاب از کیفیت،سرعت،برخورد مشتری و نظم و انظباط ایشان تشویق یا جریمه میگردند.