نصب بر روي سطوح صاف بر روي سطوح صاف دو راهكار عملي وجود دارد : الف ) سيمان كاري : روي سطوح صافي كه سفت كاري آن آجر –بلوك و یا مصالح مشابه آن مي باشد مي توان با اندود كردن ملات ماسه و سيمان کروم بندی شده ، تراز و شمشه شده به ضخامت حداقل 5 سانتي متر زير سازي كاملاً مناسبي براي نصب چوب ايجاد كرد . لذا اين نكته كاملاً ضروري است كه حتماً سطوح بوجود آمده با ملات ماسه وسیمان بايد كاملاً شاقولي وتراز و شمشه اي...