آماده کردن زير سازي جهت نصب چوب ترمووود در نما 
نصب بر روي سطوح صاف 
بر روي سطوح صاف دو راهكار عملي وجود دارد :
الف ) سيمان كاري :
روي سطوح صافي كه سفت كاري آن آجر –بلوك و یا مصالح مشابه آن مي باشد  مي توان با اندود كردن ملات ماسه و سيمان کروم بندی شده ، تراز و شمشه شده  به ضخامت حداقل 5 سانتي متر زير سازي كاملاً  مناسبي براي نصب چوب ايجاد كرد . 
لذا اين نكته كاملاً ضروري است كه حتماً سطوح بوجود آمده با ملات ماسه وسیمان بايد كاملاً شاقولي وتراز و شمشه اي باشد كه اين شرایط نسبت كاملاً مستقيم با سطح نماي چوب شده دارد.
 

زیر سازی فلزی

زیر سازی فلزی


 
ب) پروفيل كشي :
استفاده از قوطي هاي فلزي  40×40 ميلي متر سبك با فاصله هايي كه شرح آن گفته مي شود اقدام به نصب زير سازي فلزي كرد که ترجیحاً به95 درصد پروژه ها بدلیل حاصل شدن کیفیت مطلوب تر از طریق اجرای زیرسازی توسط پروفیل کشی فلزی ، این امر پیشنهاد می گردد . 
-فاصله گذاري قوطي ها در زير سازي فلزي :
قوطي هاي فلزي بر اساس طرح نما به مقداری که لازم است بایداز روي سفت كاري جلوتر نصب شوند البته مقدارجلوآمدگی قوطی ها به اندازه ضخامت چوب زیرسازی وچوب ترموباید کم شود تا تراز بدست آمده پس از نصب مطابق با طرح باشد. قوطی ها ی زیرسازی بايد به دستك هايي كه به سازه ساختمان يا به طريق ديگري كه اطمينان لازم و كافي را دارا مي باشند در نقاطي از زير قوطی ها جوشکاری شوند.

زیر سازی فلزی فواصل نصب قوطي هاي  زيرسازي از همديگر :
درزيرسازي فلزي معمولا قوطي هاي زيرسازي هم راستا با چوب هاي ترمو روي ديوار نصب مي شوند بنابر اين فاصله محور تامحور قوطي هاي موازي هم  حداكثر 50  سانتيمتر بايد باشد ودر طول نيز ساپورت هايي با فاصله حدود 100 سانتيمتر نصب گردند. با اين شرايط چوب هاي زيرسازي عمود برقوطي هاي فلزي نصب مي گردند.در ضمن حتما قوطي ها به ضد زنگ بطور كامل آغشته گردند.(با توجه به وزن شاسی فلزی و چوب ترموود)

اگر قرار باشد چوب هاي ترمو به صورت افقي در نما نصب شوند قوطي هاي زير سازي فلزی  نيز به صورت افقي با فاصله  40 الي 50  سانتي متر از محور هم ديگر روي دستك ها جوشكاري شوند لذا براي جلوگیری از حركت هاي جانبي در حالت عمودي نيز قوطي هاي فلزي دیگری به صورت تودلی در فواصل 1 متر با توجه به شرايط ساختمان و نماي حاصله جوشكاري گردند .
توصیه مهم : بهتر است یک شبکه 50*50 ایجاد شود.
نكته مهم  (1)
در هر دو حالت ساخت زير سازي (ملات ماسه و سيمان يا پروفيل فلزي )حتماً به ضخامت هاي چوب زير سازي و چوب ترمو كه جمع ضخامت هردو آنها بستگی به ضخامت چوب سفارشی مشتری در زمان عقد قرارداد دارد لذا از روي سطح بيرونی زير سازي حتماً اين فاصله (جمع ضخامتهای چوب زیرسازی و چوب ترمو نما) در جهات مختلف نما اعم از دور پنجره ها – بالا و پايين محل تقاطع با مصالح ديگر يا فضاهاي آزاد و در تراز با مصالح ديگر بايد رعايت شوند .
 

زیر سازی فلزی


نكته مهم (2)
زير سازي با رابيتس يا زیرسازی کامپوزیت یا اشكال ديگر مشابه براي زير سازي چوب مناسب نيستند لذا نباید اصرار به استفاده از آنها کرد.
نكته مهم (3)
درمواقعي پيش مي آيد كه قوطي فلزي را به خاطر دور بودن وقابل دسترس نبودن به  اسكلت ساختمان نمي توان جوشكاري كرد لذا دستك هاي زيرسازي را به پليت هايي كه با رول بلت ها به ديوار نصب مي شوندروی پلیت  ها جوشكاري می نمايند.
 

 

زیر سازی فلزیزیر سازی فلزی


 
نصب بر روي سطوح چندسطحي :
در نماهايي كه داراي چند سطح با اختلاف  تراز  مختلف مي باشند توصیه می شود جهت زيرسازي  چوب ترمو جهت حجم دادن  ازسطح  سفت كاري اصلي ساختمان  از پروفيل 40 * 40 استفاده شود.

زیر سازی فلزی

راه كارهاي آماده کردن زير سازي براي نصب چوب ترمو در كف:
نصب برروي سطوح صاف :
معمولا براي پيشگيري از پوسيدگي زير سازي فلزی درتماس مستقيم با زمين  در فضاي آزاد پايه هايي را در نقاط مختلف زير شاسی مي گذارند كه  با يد كاملا به ضد زنگ آغشته گردند وحتي زيرآن پايه ها جهت عدم تماس مستقيم با آب از سنگ ومصالح ضدآب استفاده كنند.در مواقعي كه زيرسازي روي زميني كه ریزش آب وشستشو ندارد در صورتی که از نظر ارتفاعی هم مشکلی نداشته باشد نيازي به پايه وحتي زيرسازي فلزي نیست .
ارتفاع پایه ها باید به اندازاه ای باشد که با احتساب ضخامت های  چوب ترمو –چوب زیرسازی وشاسی فلزی مانعی برای بازشدن درها وجریان آب وموارد دیگر نشوند.
نصب برروي سطوح نا صاف :
مهمترین مورد در زیرسازی های سطوح ناصاف وشیب دار این است ابتدا باید مواردی را که سبب ایجاد مانع درکارزیرسازی اعم از شیب تند کف- چند شیبه بودن - شناسایی محل کفشورها –مواردی که دربالا  بردن زیرسازی اشکال ایجاد می کند باید شناسایی وبطورکلی بررسی وراهکاری عملی برای کل زیرسازی پیدا کرد سپس ارتفاع پایه ها را درنقاط مختلف براساس بالا آمدگی کف  تمام شده برای تراز شدن مشخص کرد مهمترین مورد که باید قبلا بررسی شود این است که زیرسازی مانعی برای جریان آب به سمت کفشورنشودوکل زیرسازی به ضدزنگ آغشته گردد.

زیر سازی فلزی


در جاهایی که بنا به طرح خواسته شده یا موانعی که باعث می شود زیرسازی با اختلاف ارتفاع  ازهمدیگر اجرا شود بایستی با زیرسازی فلزی یا مصالح دیگر مثل ملات ماسه وسیمان – سنگ کاملا  شمشه ای وتراز وشاقولی اجرا گردندو روی آنها زیرسازی چوبی مطابق با استاندارد نصب چوب اجرا کرد لذا تمام نکات اجرایی مطابق با آنچه که دربالا گفته شده دراین نوع ازمواردصادق است .
 

زیر سازی فلزی

 

زیر سازی فلزی

       نمایندگی شرکت SLP فنلاند
      واحد فنی و اجرایی